ارسال پیامک بلک لیست

عصر کامپیوتر (ماسال و شاندرمن) - آمار بازديد
عصر کامپیوتر (ماسال و شاندرمن) آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 2576658 بار نمايش يافته است . آذر 87
امروز : 1397/12/1

پرترافيك ترين ماه: اسفند ماه 1395 (303398 بازديد)
پرترافيك ترين روز: 10 تير ماه 1392 (33755 بازديد)
پرترافيك ترين ساعت: 12:00 - 12:59 در مورخه : 6 شهريور ماه 1395 (4264 بازديد)

[ برگشت به بخش آمارهاي اوليه ]


آمار ساليانه :

سالدفعات بازديد
1391 (6250)
1392 (416010)
1393 (374646)
1394 (344652)
1395 (706521)
1396 (597553)
1397 (131025)


آمار ماهيانه سال : 1397

ماهدفعات بازديد
فروردين ماه (22918)
ارديبهشت ماه (14147)
خرداد ماه (17250)
تير ماه (18511)
مرداد ماه (11560)
شهريور ماه (13913)
مهر ماه (7919)
آبان ماه (7831)
آذر ماه (6050)
دي ماه (6876)
بهمن ماه (3991)
اسفند ماه (59)


آمار روزانه ماه : اسفند ماه, 1397

تاریخدفعات بازديد
1 100% (59)
2 0% (0)
3 0% (0)
4 0% (0)
5 0% (0)
6 0% (0)
7 0% (0)
8 0% (0)
9 0% (0)
10 0% (0)
11 0% (0)
12 0% (0)
13 0% (0)
14 0% (0)
15 0% (0)
16 0% (0)
17 0% (0)
18 0% (0)
19 0% (0)
20 0% (0)
21 0% (0)
22 0% (0)
23 0% (0)
24 0% (0)
25 0% (0)
26 0% (0)
27 0% (0)
28 0% (0)
29 0% (0)


آمار ساعات روز : 1 اسفند ماه 1397

ساعتدفعات بازديد
00:00 - 00:59 0% (0)
01:00 - 01:59 3.389% (2)
02:00 - 02:59 6.779% (4)
03:00 - 03:59 5.084% (3)
04:00 - 04:59 83.05% (49)
05:00 - 05:59 1.694% (1)
06:00 - 06:59 0% (0)
07:00 - 07:59 0% (0)
08:00 - 08:59 0% (0)
09:00 - 09:59 0% (0)
10:00 - 10:59 0% (0)
11:00 - 11:59 0% (0)
12:00 - 12:59 0% (0)
13:00 - 13:59 0% (0)
14:00 - 14:59 0% (0)
15:00 - 15:59 0% (0)
16:00 - 16:59 0% (0)
17:00 - 17:59 0% (0)
18:00 - 18:59 0% (0)
19:00 - 19:59 0% (0)
20:00 - 20:59 0% (0)
21:00 - 21:59 0% (0)
22:00 - 22:59 0% (0)
23:00 - 23:59 0% (0)


[ بازگشت ]


نوروفيدبک اروميه پرسش پاسخ پزشکی