برچسب: تعمیر اسکنر مشکل: خاموشی کامل دستگاه و از کار افتادن