برچسب: حواستون به دهه نودی ها باشه، یه پا ترمیناتورن واسه خودشون