برچسب: خبری که سانسور شد

  • خبری که سانسور شد

    خبری که سانسور شد شوک بزرگ/واکسن فایزر در مقابل کرونا مقاوم نیست؟ ماتئو پرستار آمریکایی در سن دیه گو، 8 روز پس از زدن واکسن فایزر، کرونا گرفت. #واکسن_کرونا #واکسن_آمریکایی #

     شوک بزرگ/واکسن فایزر در مقابل کرونا مقاوم نیست؟ ماتئو پرستار آمریکایی در سن دیه گو، ۸ روز پس از زدن واکسن فایزر، کرونا گرفت.#واکسن_کرونا#واکسن_آمریکایی #