برچسب: دکتر احسان ملکیان، از اساتید بسیار باسواد و خوش اخلاق کامپیوتر درگذشت.