برچسب: کابل شارژ باکیفیت<br>شارژ با جریان تا 5A با متراژ ۲ متر رسید.